Cookie- och integritetspolicy

Cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplats besökarens dator. Genom att cookies innehåll i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen ifråga är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (i den mån den är känd). Syftet kan vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje besök, att följa med hur webbplatsen används eller att användaren ska få individualiserad reklam baserad på tidigare sökningar och köp.

På denna webbplats används cookies för att lagra lösenord åt er som kund om ni så önskar för att enklare logga in vid nästa tillfälle ni besöker webbplatsen. Cookies används även för att spara information om senaste besöket för att kunna filtrera ut uppdaterad information. Cookies används endast för att förenkla för er som kund att ta del av informationen.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Om ni önskar att er webbläsare inte skall använda sig av cookies kan detta förhindras. Proceduren för att göra detta varierar mellan olika webbläsare. Om ni inte på egen hand kan stänga av denna funktion bör din webbläsares hjälpavsnitt kunna informera er om hur ni genomför detta.

INTEGRITETSPOLICY

Torgny Steen Research AB med webbutik torgnysteen.com respekterar samtliga kunders integritet och rättigheterna till kontroll över personuppgifter. Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att ni ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om er. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av era personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Ni kan läsa mer om detta i Information om behandling av personuppgifter. Informationen beskriver också vilka rättigheter ni har när det gäller era personuppgifter och vart ni vänder er om ni har frågor om hur vi behandlar era personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när era personuppgifter behandlas. (*General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018. Den ersatte då dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995).

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Vi använder även informationen för att skapa en bättre upplevelse vid besök av hemsidan, samt för att informera er om ert konto och våra produkter. Dessutom använder vi personuppgifter för kommande marknadsföringsaktiviteter och för att visa mer relevanta annonser om våra produkter.

Torgny Steen Research AB behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla relevant innehåll på hemsidan torgnysteen.com, till exempel för att säkerställa att innehåll på hemsidan presenteras effektivt på er enhet enligt era önskemål. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ert berättigade intresse av att tillhandahålla information och tjänster på vår hemsida. De personuppgifter som behandlas är information om hur ni interagerar med oss, till exempel hur ni använder våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur ni når- och lämnade tjänsten, enhetsinformation, till exempel IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning, nationella inställningar och språkinställningar. Personuppgifterna bevaras från insamlandet och en tid om 36 månader därefter.

VILKA AV ERA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR?

Torgny Steen Research AB behandlar personuppgifter i syfte att sälja produkter i webbutiken torgnysteen.com, till exempel för att administrera beställningar och leveranser, samt hantera reklamations- och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka er köpet. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, till exempel namn och personnummer, kontaktuppgifter, till exempel postadress, telefonnummer och

e-postadress, samt köpinformation, till exempel beställda produkter och ordersumma. Personuppgifterna bevaras tills köpet har genomförts, inklusive leverans och betalning, och för en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. 

Torgny Steen Research AB med webbutik torgnysteen.com behandlar personuppgifter i syfte att förbättra produkter, till exempel för att hantera garantier, reklamationer, samt för kvalitet- och produktförbättringsarbete. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ert berättigade intresse av att tillhandahålla felfria produkter. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, till exempel namn, köpinformation, till exempel uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och ärendet i sig. Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 6 månader därefter för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet hanterades. 

Torgny Steen Research AB med webbutik torgnysteen.com behandlar personuppgifter i syfte att hantera kundtjänstärenden, till exempel för att kommunicera med er och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier) och utreda klagomål- och supportärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ert berättigade intresse av hantera kundtjänstärenden. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, till exempel namn och personnummer, kontaktuppgifter, till exempel adress, e-postadress och telefonnummer, korrespondens med er och köpinformation, till exempel uppgift om köptidpunkt, artikelnummer och klagomålet eller ärendet i sig.

Personuppgifterna bevaras under ärendehanteringstiden och för en tid om 6 månader och därefter för att kunna svara på ärendet ifall det dyker upp följdfrågor från kund om hur ärendet hanterades. 

Torgny Steen Research AB med webbutik torgnysteen.com behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra rättsliga förpliktelser som att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslag och GDPR. De personuppgifter som behandlas är identitetsuppgifter, till exempel namn, kontaktuppgifter, till exempel adress, köpinformation, till exempel köptidpunkt, artikelnummer och ordersumma. Personuppgifterna bevaras i 7 år enligt bokföringslagen. 

Torgny Steen Research AB med webbutik torgnysteen.com behandlar personuppgifter i syfte att marknadsföra sina produkter till exempel för att kommunicera relevant information om våra produkter och tjänster till er, samt för marknadsföring eller erbjudanden som hör samman med våra produkter, eller produkter och tjänster som tillhandahålls eller marknadsförs av våra samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ert berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och erbjudanden. De personuppgifter som behandlas är till exempel namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Personuppgifterna bevaras under kundförhållandet eller tills ni meddelar att ni inte längre vill motta sådan kommunikation.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTERNA?

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från er, exempelvis när ni skapar ett konto, köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur ni interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies. 

Ibland samlar vi även in personuppgifter från tredje part. Exempel på tredjepartskällor, som kan variera över tid, är leverantörer av betalningstransaktioner, tjänsteleverantörer som erbjuder data för att vi ska kunna anpassa vår marknadsföring på internet, samt partners vi samarbetar med för att arrangera event.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH DELADE PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut era personuppgifter till andra företag. Vi överför till, eller delar era personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet, för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som ni har begärt. 

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra ändamål. Vi överför även era personuppgifter med företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, det vill säga själva bestämmer ändamålet och medlen för behandlingen av personuppgifterna. När era personuppgifter delas med ett företag eller myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy. 

Vi delar era personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullgöra avtal gentemot er och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi delar era personuppgifter med företag som hjälper oss med marknadsföring och IT-tjänster. När ni tillhandahåller personuppgifter för ett köp delar vi dessa med banker och andra leverantörer av betalningstransaktioner och finansiella tjänster. Vi anlitar även företag för att tillhandahålla leverans av produkter, som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

PÅ VILKEN LAGLIG GRUND STÖDJER VI BEHANDLINGEN?

Ni har alltid rätt att få tillgång till om vilka personuppgifter om dig själv som vi behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, samt en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det är kostnadsfritt att få ut denna information, samt en kopia av personuppgifterna. Observera att om ni begär tillgång till era personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information för att möjliggöra en effektiv hantering av er begäran, samt att personuppgifterna lämnas ut till rätt person. 

Ni har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter som rör er rättade. Ni kan även korrigera felaktig eller icke-komplett information om er själv. 

Ni har alltid rätt att få era personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål, alternativt när som helst göra invändningar mot behandling av era personuppgifter, eller rätt att kräva att vår behandling av era personuppgifter begränsas.

Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagring, behandla personuppgifterna med ert samtycke, eller behandla dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. 

Ni har rätt att få de personuppgifter som ni lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ert samtycke eller på ett avtal där ni är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.  Ni har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Ni har rätt att få information om hur ni ska utöva era rättigheter eller inge klagomål om behandling av era personuppgifter genom att kontakta tillsynsmyndigheten i ert hemland.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTERNA?

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av er endast så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot er. Vi sparar även era personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägerier eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för ändamålen, eller vad som krävs enligt tillämplig lag.

HUR KOMMER NI ÅT ATT KONTROLLERA ERA PERSONUPPGIFTER?

Ni kan få tillgång till alla era personuppgifter som samlas in av Torgny Steen Research AB med webbutik torgnysteen.com genom att kontakta oss på telefon eller den adress som finns i avsnittet kontakta oss nedan. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av era personuppgifter inom 10 dagar. Ni som har ett konto kan även granska och ändra många av de personuppgifter ni lämnat till oss direkt i ert konto på vår hemsida.

KONTAKTA OSS

Torgny Steen Research AB registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 556494-4352, med adressen Box 21, 619 21 Trosa är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi följer svensk dataskyddslagstiftning.

Kommentarer eller frågor angående denna integritetspolicy eller frågor angående behandling av dina personuppgifter kan skickas till: torgny@torgnysteen.com